در اين دوران حرف ها بسيار و شنيدار ها اندک. شنيداری که راه چاه را جلو يمان گذارد . حال آنکه تمام اندرز ها حکايت از هل کوچکی دارد که تو را به درون ژرفای آشفته ی ذهن پر سوال خودت خواهد انداخت.
پس در نتيجه هنوز هم بی جواب و راه حل خواهی ماند .
حال با اين بينش و سری به بيابان بزن و حرفهايت را با فرياد بزن . در جايی که کسی صدايت را نشنود.

/ 1 نظر / 6 بازدید
سجاد زند

سلام.برای ما آپارتمان نشين‌ها چه پيشنهادی داری؟