سازه ای که می رود تا سر پناهی شود برای يک عشق ولی با زلزله ای ................

سلام خرابه .............. (و حال نگاهی به به سمت قبرستان)

بله خرابه ی ساختمان با خرابه دل هيچ فرقی ندارد ........

/ 0 نظر / 8 بازدید