؛اگر رفتم ، تو يادم کن ! اگر مُردم ، تو خاکم کن ! اما اگر پيشت ماندم ، تو صدام کن ! ؛

( با تشکر از دوستانی که به يادم بودن ، و اين اثر را در دسترسم قرار دادن)

و در جواب من اين را برايشان فرستادم که تکميل کرده باشم اين گفته زيبا را.

؛ صدايت کردم ، ولی نشنيده گرفتی .... نگاهت کردم، اما ناديده گرفتی...... برايت مردم اما نبوده وجودم را حس نکردی .......... حال که ديگر نيستم اين چگونه مانديست؟؟؟

/ 0 نظر / 9 بازدید